Szukaj Pokaż menu

Najbardziej kreatywne teksty na zerwanie z partnerem

34 256  
120   12  
W internecie pełno jest kreatywnych tekstów na podryw. Tym razem poproszono jednak ludzi, aby podzielili się najbardziej kreatywnymi tekstami na zerwanie, jakie udało im się kiedykolwiek usłyszeć.

Kaski z nutką fantazji

22 559  
135   20  
Zwykły kask motocyklowy można kupić w każdym sklepie z kaskami, ale takich jak te poniżej nie dostaniecie nigdzie.

Ojciec fanatyk wędkarstwa nauczy was czytania cyrylicy

45 895  
180   73  
Pastę o ojcu fanatyku wędkarstwa każdy zna – tym lepiej, bo na znanym tekście łatwiej będzie nauczyć się nowego alfabetu. Co kilka zdań podmieniamy litery alfabetu łacińskiego na te pisane cyrylicą i nagle się okazuje, że płynnie czytamy cyrylicą.
Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zajebane wędkami, najgorzej.

Śrеdnіо rаz w мiesіącu ктоś wdеpnie w lеżący nа zieмі hаczyк czy котwіcę і тrzеbа wycіągаć w szpітаlu, bо маją zаdzіоry nа коńcu. W swоім dwudziesтоdwulетnім życіu już z 10 rаzy byłем nа такім zаbiegu.[у У = u, ó]

Тydzień тему pоszеdłем nа jaкieś lоsоwе bаdаnіа, то bаbа z rеcеpcji jaк мnie тylко zоbаczyłа, то каzаłа bута ścіągаć xD, bо мyślаłа, żе znоwу hак w nоdzе.

Drуgа pоłоwа мieszкаnіа zаjebаnа „Wędкаrzем Pоlsкім”, „Śwіатем Wędкаrzа”, „Sуpеr Каrpieм” xD ітp.

[л Л = l, ł]

Cо тydzień оjciec rоbі оbjazd pо wszysткіch кіоsкаch w мieście, żеby sкомpлетоwаć wszysткie wędкаrsкie тygоdnікі. Byлем nа тyле gлуpі, żе nауczyлем gо іnто іnтеrnетy, bо мyśлалем, żе тrоchę pienіędzy zаоszczędzімy nа тych gаzеткаch, але теrаz nie dоsyć, żе je куpуje, то jeszczе siedzі nа jaкіchś fоrаch dла wędкаrzy і кręcі gуwnоbуrzе z іnnyмі wędкаrzамі о nаjлеpszе zаnęтy ітp.

[є Є = je, ie]

Pотrаfі drzеć моrdę dо моnітоrа алbо wypєrdоліć клаwіатуrę zа окnо. Кєdyś оjcєc мnє wкуrwіл, то zалоżyлем там коnто і gо тrоллоwалем, pіsząc w єgо тематаch jaкєś лоsоwе gлуpотy, тypу „каrаsє єdzо gуwnо”.

[в В = w]

Матка nє nаdążала z gотоваnєм bіgоsу nа уspокоєnє. Аhа, ма już nа fоrум rаngę SУМ, zа nаєbаnє 10 тysіęcy pоsтув.

[н Н = n]

Jaк єsт cєpло, то cо веекенd zаpєrdала на ryby. Оd jaкіchś pіęcіу лат в каżdą нєdzєлę єм rybę на оbіаd, а оjcєc pєrdолі о zалетаch єdzеніа теgо воdнеgо gувна.

[д Д = d]

Jaк sіę доsталем на sтудіа, то sтаry przеz тyдzєń pєrдоліл, żе то дzіęкі тему, żе єм дуżо ryb, bо zавєrаją fоsfоr і муzg мі леpєj prаcує.

Cо sоbотę bудzі zе sвоім zнаjомyм Міrкєм cалą rодzінę о czваrтеj в ноcy, bо hалаsуją, pакуjąc вęдкі, rоbіąc канаpкі ітд.

[р Р = r]

Przy єдzеніу zавszе pєрдолі о рybаch і zа каżдyм раzем темат schодzі в коńcу на Pолsкі Zвіązек Вęдкарsкі, оjcєc sам sіę накрęcа і доsтає sтраszнеgо bулу дуpy дурр, нєдоsтатеczнє zарybіаjо, тyлко крадно hурр, роbі sіę przy тyм cалy czервонy і одchодzі од sтолу, клнąc, і ідzє czyтаć Вєлкą Енcyклоpедіę Рyb Rzеczнych, żеby sіę уspокоіć.

В тyм року sам sоbє куpіл на śвіęта pонтон.

[и И = y]

Оczивіścє до віgіліі нє витrzимал, тилко już вczораj gо роzpаковал і надмуchал в дуżим pокоju. Уbрал sіę в тен sвуj cали sтруj вęдкарsкі і sєдzіал cали дzєń в тим pонтонє на śродку мєszканіа.

[ж Ж = ż, rz]

Оbіад (карp) теж в нім zjaдл [cоол][czеść].

Gдиbи мнє на длуgоść рęкі доpуścілі до вszиsткіch риb в Pолscе, тоbим вzіąл і zаpєрдоліл.

[п П = p]

Jaк ктуреgоś раzу, єszczе в подbаzє czи gімbаzє, міалем уродzіни, то sтари jaко преzент вzіąл мнє zе sоbą на риbи в дродzе виjąтку. Sупер преzент курво.

[з З = z]

Поєchаліśми gдзєś в пізду за міаsто, доchодзіми над єзіоро, а оjcу juж sіę оczи śвєcą і оbлізує варgі, поднєcони. Розложил cали sпжęт і sєдзіми над водą, і патжими на sплавікі.

[с С = s]

По піęcіу мінутаch мі сіę знудзіло, віęc влączилем дісcмана, то мнє оjcєc пєрдолнąл вęдкą по gловє, же риbи слиszą музикę з моіch слуchавек і сіę плоszą. Jaк сіę chcіалем подрапаć по дупє, то зараз кжиczал szептем, жеbим сіę нє вєрcіл, bо szелеszczę і риbи з води відзą, jaк сіę руszам, і уcєкаją.

[єь Єь = ję, ię]


Szеść gодзін мусіалем сєдзєć в bезруchу і патжеć на водę jaк в jaкімś єbаним Gуантанамо. Уродзіни мам в лістопадзє, віęc єszczе до теgо bило зімно jaк сам скурвисин.

[ґ Ґ = g]

В певним моменcє оjcєc одszедл кілканаścє метрув в лас і сіę спєрдзіал. Витлумаczил мі, же тжеbа в лесє пєрдзєć, bо інаczеj риbи слиszą і czуją.

[ц Ц = c]

Вспомніалем, же оjцєц ма колеґę Мірка, з ктурим єźдзі на риbи. Кєдиś товажиszем виправ риbниch bил hеhе Зbиszек.

[б Б = b]

Czловєк о кszталцє пілкі з вąсем і 365 дні в року в камізелце БОМБЕР. Билі з моім оjцем правє jaк браціа, пжиchодзіл з жонą Боженą на Віґілє до нас ітд.

[аь Аь = ą]

Раз оjцєц міал імєніни, Збисіо пжиszедл на hеhе кєліchа. Наєбалі сіę і оczивіśцє цали czас ґадалі о вęдкованіу і рибаch.

[г Г = h]

Ja сєдзіалем у сєбє в покоju. В певним моменцє заczęлі джеć на сєбє мордę, czи ґенералнє лепszе саь szczупакі, czи суми.

[ч Ч = cz]

ВЕŹ МНЄ НЄ ВКУРВІАJ ЗБИCHУ, ВІДЗІАЛЕŚ ТИ КЄДИŚ, JAКЄ SZCZУПАК МА ЗĘБИ? CHАПС І РĘКА УЄБАНА!

КУРВА ТАДЕК СУМИ В ПОЛСЦЕ ПО 80 КІЛО ВАЖАь, ТВУJ SZCZУПАК ТО ІМ МОЖЕ НАСКОЧИĆ.

ЦО ТИ МІ О СУМАCH ПЄРДОЛІSZ, JAК ЛЕДВО УКЛЕЄЬ ПОТРАFІSZ З ВОДИ ВИЦІАьҐНАьĆ.

[х Х = ch]

SZCZУПАК ТО ЄСТ КРУЛ ВОДИ JAК ЛЕВ ЄСТ КРУЛ ДЖУНҐЛІ.

Но і аж сіę зачęлі накурвіаć, запаси на диванє в дужим покоju, а ja з маткаь мусєліśми іх роздзєлаć.

[я Я = ja]

Од теґо часу зупелнє зервалі контакт. В зеszлим року задзвоніла жона Збисіа, же Збисіо спадл з роверка, і запраszа на поґжеб.

[ш Ш = sz]

Одебрала акурат матка, зложила кондоленцє, одклада слухавкę і муві о тим оjцу, а оjцєц

І БАРДЗО КУРВА ДОБЖЕ.

Так ґо за теґо сума знєнавідзіл.

[й Й = j]

Вспоміналем теж о арцивроґу моєґо стареґо, чилі Полскім Звіаьзку Вęдкарскім. Стал сіę он комплетнаь обсесйаь ойца і як на пжиклад в телевізji мувіаь, же ґдзєś било тжęсєнє зємі, то стари завше мамроче под носем, же повінні в коńцу цоś о тих скурвисинах з ПЗВ повєдзєć.

[сь Сь = ś]

Ґазети нєвęдкарскє теж пжестал читаć, бо міал бул дупи, же о вęдкарствє полскім ані аfерах в ПЗВ ніц сіę нє піше.

Шеfем кола ПЗВ в моєй околіци єст нєякі пан Адам.

[еь Еь = ę]

Єст он дла стареґо уособєнєм цалеґо зла вижаьдзонеґо полскім аквеном пжез звіаьзек і ойцєц пжез вєле лат точил з нім войнеь. Раз пошедл на якєсь зебранє веьдкарскє, на ктурим вистеьповал Адам, і стари вруціл до дому з подартаь кошулаь, бо сілаь ґо усувалі з салі, такє там інби одпєрдалал.

[ць Ць = ć]

По клеьсце в старціу fізичним зе збройним рамєнєм ПЗВ ойцєц розпочаьл партизанткеь інтернетоваь, полеґайаьцаь на шкалованіу ПЗВ і Адама на fорах локалних ґазет. Напєрдалал на нєґо якєсь ґлупоти, типу же Адам бил тайним вспулпрацовнікєм УБ албо же ґо відзіал на уліци, як комусь ґвоźдзєм самохуд рисовал ітд.

[ф Ф = f]

Нє научилем ойца інто ТОР, віеьц скоńчило сіеь баґєтамі за шкалованє і стари мусіал заплаціць Адамові два тисіаьце злотих.

Як плаціл, то пжез тидзєń в дому сіеь нє дало жиць, ойцєц курвіл на пжекупне саьди, ПЗВ, Адама і в оґуле цали сьвіат.

[нь Нь = ń]

З єґо пєрдоленіа винікало, же ПЗВ як яцись масоні жаьдзі цалим краєм, поціаьґа за шнуркі і ма вшеьдзє уклади. Пжелічал теж те два тисіаьце на веьдкі, гачикі чи лудкі і доставал страшнеґо булу дупи, іле он би муґл на пжиклад занеьти ваніліовей за те 2к купіць (кілкасет кіло).

[зь Зь = ź]

Стари якось в зешлим року ствєрдзіл, же конєчнє мусі мєць лудкеь до половув, бо ніби випожичанє за дроґо виходзі і вшисци ґо хцаь ошукаць.

СИНЕК, НА ВОДЗЄ ТО СІЕь ПРАВДЗІВЕ ОКАЗИ ЛАПЄ! ТАМ ЄСТ ЖИВІОЛ!

Але нє било ґо стаць ані нє міал єй ґдзє тжимаць, а геге фраєрем то он нє єст, жеби комусь плаціць за пжеховиванє, віеьц зґадал сіеь з якімісь веьдкажамі з околіци, же купіаь лудкеь на спулкеь, она беьдзє стала у якєґось Януша, ктури ма дом, а нє мєшканє в блоку як ми, на подєзьдзє, на пжичепє, ктураь тен Януш ма, і сіеь беьдаь таь лудкаь дзєлілі албо беьдаь єзьдзіць ловіць разем.

[ї Ї = ji]

На почаьтку та кооператива шла навет нєзьле, але в ктурись веекенд ойцєц сіеь розхоровал і нє муґл з німі єхаць, і міал о то олбжимі бул дупи. Єszczе ці єґо коледзи дзвонілі, же риби біораь як поєбане, віеьц муй ойцєц тилко лежал червони зе злосьці на канапє і сапал з вкурвєніа.

[щ Щ = szcz]

Ситуацєь єще поґаршало то, же нє міал на коґо зваліць віни, цо завше робі. В коньцу дошедл до вніоску, же то нєсправєдліве, же оні ловіаь без нєґо, бо пжецєж по рувно сіеь зжуцалі на лудкеь і в нєдзєлеь вєчорем, як те Януше juж вруціли з виправи, вишедл наґле з дому.

[ю Ю = ju, jó]

По ґодзінє враца і муві до мнє, же мушеь му помуц з чимсь пжед домем. Виходзеь на зевнаьтж, а там наш самохуд з пжичепаь і лудкаь xД.

[яь Яь = ją]

Питам, скаьд он йаь взіаьл, а он муві, же Янушові заєбал з подязду пжед домем, бо оні ґо ошукалі, і жебим лапал з нім лудкеь, і вносіми до мєшканіа xД. На ніц сіеь здало тлумаченє, же займє цали дужи покуй.

На щеьсьцє лудка нє змєсьціла сіеь в джвіах до клаткі, віеьц стари ствєрдзіл, же он йаь пжед домем зоставі.

За помоцаь якіхсь ланьцухув, цо били на лудце, і моєй клудкі од роверу пжипіаьл йаь до латарні і задоволони хце ісьць врацаць до мєшканіа, а ту наґле пжиєжджайаь два самоходи з Янушамі вспулвласьціцєламі, ктужи сіеь домисьлілі, ґдзє іх власносьць може сіеь знайдоваць xД.

Зачеьла сіеь нєзємска інба, бо Януше драь морди, длачеґо лудкеь украдл і же ма оддаваць, а ойцєц сіеь дже, же оні ґо ошукалі і он 500 злотих сіеь складал, а нє пливал в тен веекенд. Я старалем сіеь залаґодзіць ситуацєь, жеби ойцєц од ніх нє достал впєрдолу, бо било бліско.

По кілкунасту мінутах ситуаця виґлаьдала так:

– Муй ойцєц лежи на зємі, курчово тжима сіеь пжичепи і кжичи, же нє одда.

– Януше кжичаь, же ма оддаваць.

– Єден Януш ма розєбани нос, бо прубовал лежаьцеґо ойца одціаьґнаьць од лудкі за ноґеь і достал друґаь ноґаь з копа.

– Двух поліцянтув ціаьґнє ойца за ноґі і муві, же єдзє з німі на комісаріат, бо побіл чловєка.

– Ве вшисткіх окнах доокола стойаь саьсєдзі.

– Моя стара плаче і блаґа ойца, жеби зоставіл лудкеь, а поліцянтув, жеби ґо нє арештовалі.

– Я: смутназаба.псд.

В коньцу поліцянці одервалі стареґо од лодзі. Я подалем Янушом код до клудкі роверовей і забралі лудкеь, жуцайаьц вчесьнєй старему 500 злотих і мувіаьц, же нє ма юж до лудкі жаднеґо права і лепєй дла нєґо, жеби сіеь ніґди на рибах нє споткалі.

Матка ублаґала поліцянтув, жеби нє арештовалі ойца. Януш, цо достал в мордеь бутем, повєдзіал, же он сіеь нє беьдзє пєрдоліл з лаженєм по комісаріатах і ма то в дупє, тилко ойца нє хце віеьцей відзєць.

Стари до тей пори робі з Янушамі ґувнобужеь на форах дла веьдкажи, бо заложилі там спецялни темат, ґдзє пжестжеґалі пжед робєнєм якіхколвєк інтересув з моім ойцем. Обсервовалем тен темат і відзіалем, як муй ойцєц нєудолнє поробіл троллконта:

Щепан54

Лічба постув: 1

Тен темат заложилі яцись ідіоці! Знам ужитковніка стари_анона од давна і то бардзо пожаьдни чловєк і вспаніали веьдкаж! Хцаь ґо очерніць бо заздрощаь зловіоних оказув!

Потем єще уживал тих троллконт до пжесьладованіа нєдавних колеґув од лудкі.

Як ктурись з ніх закладал якісь темат, то ойцєц сіеь там впєрдалал на троллконцє і на пжиклад пісал, же хуйове риби лапє і відаць, же нє умє ловіць xД.

З тих самих троллконт удзєлал сіеь в своіх тематах і як на пжиклад вжуцал здєьціа злапаних пжез сєбє риб, то сам собє пісал НОООО ҐРАТУЛУЄЬ ОКАЗУ! ВІДАЦь, ЖЕ ДОСьВІАДЧОНИ ЛОВЦА! а потем сіеь з теґо цєшил і казал оґлаьдаць мі і старей, як ґо хвалаь на форум.
180
Udostępnij na Facebooku
Następny
Przejdź do artykułu Kaski z nutką fantazji
Podobne artykuły
Przejdź do artykułu 7 ciekawostek na temat whisky - ulubionego napoju aniołów
Przejdź do artykułu Ta dziewczyna choruje na coś, co się lekarzom nie śniło, ale nic nie jest w stanie jej złamać
Przejdź do artykułu 11 najdziwniejszych japońskich zwyczajów seksualnych
Przejdź do artykułu Wystarczyły dwa dni pobytu w fińskich szkołach, by zobaczyć jaka przepaść dzieli je od naszych szkół
Przejdź do artykułu 12 ciekawostek o motoryzacji w Chinach, których nie znajdziecie w żadnym innym artykule
Przejdź do artykułu Po tajemniczym spotkaniu z Panem X i Profesorem moje dzieciństwo legło w gruzach
Przejdź do artykułu Ciekawe fakty o Nowym Jorku
Przejdź do artykułu 8 mało znanych ciekawostek na temat "Pulp Fiction"
Przejdź do artykułu Żyłam z socjopatą - opowiada nasza czytelniczka

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą